KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hususunda veri sorumlusu sıfatıyla Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nden Fon Dağıtıcılığı Kapsamında Yatırım Fonu Alım Satımı, Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası Kanunu, MASAK ve diğer mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik kanallar veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer şirketimizin ürünlerini, hizmetlerini ve kampanyalarını sunabilmek, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi ve akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi. ile Fon Dağıtıcılığı Kapsamında Yatırım Fonu Alım Satımı, Portföy Yönetimi ve diğer Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile bunların yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, aracılık / acentelik faaliyetleri kapsamında ilişkili olunan kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere / kurumlara, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.,Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Özetle tarafınızın açık rızası bulunması halinde ve/veya ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda kişisel verileriniz 3. kişilere açıklanabilecek / aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanununu ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel Müdürlüğümüz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz, müşteri görüşmeleri, SMS ve e-posta kanalları, sosyal medya, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT vb gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca 07.10.2016 tarihi itibariyle Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.